Stap 1: Kies een categorie en kies je behandeling(en).
Stap 2: klik op de gewenste datum en kies uit de beschikbare tijden.
Stap 3: Maak een account aan of log in met FaceBook.
Stap 4: Check je gegevens en voer bij opmerkingen eventueel een Promocode in.
Stap 5: Je ontvangt een e-mail zodra ik de afspraak heb bevestigd, tot snel!

Wegens zwangerschapsverlof zijn er pas weer plekjes beschikbaar in Oktober!

 

Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Be You Beauty by Mandy en een cliënt waarop Be You Beauty by Mandy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Be You Beauty by Mandy
Be You Beauty by Mandy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Be You Beauty by Mandy zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Be You Beauty by Mandy melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Be You Beauty by Mandy 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Be You Beauty by Mandy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Be You Beauty by Mandy de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Be You Beauty by Mandy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Be You Beauty by Mandy vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten cash of per pin te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet Be You Beauty by Mandy vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de styliste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen Be You Beauty by Mandy neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Be You Beauty by Mandy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Be You Beauty by Mandy zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding
De styliste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de styliste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Be You Beauty by Mandy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de styliste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Be You Beauty by Mandy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie
Be You Beauty by Mandy geeft de cliënt 7 dagen garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt andere producten dan door de styliste geadviseerde producten heeft gebruikt.
– De cliënt de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
– De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
– De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
!!! In geval van een allergische reactie zal Be You Beauty by Mandy geen geld retour geven.

9. Beschadiging & diefstal
Be You Beauty by Mandy heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Be You Beauty by Mandy meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Be You Beauty by Mandy en de behandelende styliste. Be You Beauty by Mandy moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Be You Beauty by Mandy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Be You Beauty by Mandy en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

11. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, Be You Beauty by Mandy het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van de redenen.

12. Recht
Op elke overeenkomst tussen Be You Beauty by Mandy en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.